שם אימייל אחר מלכ''ר
חיפוש באתר
יצירת קשר דרושים תנאי שימוש מנהלים כלים לגיוס משאבים מידע למפרסמים לוח אירועים אודות


מנהלים

 ראש השנה
 הגירה
 כותרות
 חדשות
 עסקים קהילה
 התנדבות
 מקורות מימון
 שירותי עמותות
 גיוס משאבים
 קמפיינים
 פרסים/אותות
 פרסומים חדשים
 תמיכות/מכרזים
 דעות
 מינויים
 פדרציות
 אתרים/מדיה
 טכנולוגיה
 עסקים חברתיים
 סיכומי כנסים
 הודעות
 דרושים
 לוח אירועים
 הזווית האזרחית
 בלוג
 אתר התנדבות
 אתר כספיםתנאי שימוש

הסכם גישה לאתר ומדיניות פרטיות

 

חברת הזווית השלישית (להלן: החברה) הנה בעלת אתר אינטרנט זה (להלן: "האתר"), הכולל מידע וחדשות לניהול ארגונים ללא כוונת רווח. כניסה לאתר, המצוי בבעלות החברה בשליטתה ושימוש בו, כפופים לתנאים המפורטים להלן.
שינויים יכולים ומתבצעים באופן שוטף באתר על ידי החברה וכניסת המשתמש לאתר מהווה הסכמה לתנאים האמורים או כפי שיהיו מעת לעת. אם אינך מעונין להיכנס להסכם זה, אנא צא מהאתר ו/או הניוזלטר כעת.

 

 

זכויות יוצרים
כל המידע המצוי באתר (להלן: "המידע"), לרבות טקסט, איורים, גרפיקה, צליל, קטעי גרפיקה, ישומי תוכנה, גרפים ותמונות הם רכושה של החברה. אין להעתיק או לפרסם כל חלק מן המידע ללא הסכמתה המפורשת של החברה. האתר והתוכן והמידע המופיע בו מוגנים ע"י חוקי זכויות יוצרים של מדינת ישראל, אמנות בינ"ל וחוקי זכויות יוצרים של מדינות אחרות והם מיועדים לשימוש פרטי בלבד ולא-מסחרי, ולא בידי ארגוני מלכ"ר.

 

סימני מסחר
סימני המסחר (הלוגו של האתר ושל חברת הזווית השלישית) המצויים באתר הם סימני מסחר קנייניים של החברה. כל הסימנים האחרים המצויים באתר הם סימני מסחר קנייניים של בעליהם, בהתאמה. לא תיעשה כל פעולה העלולה לפגוע בזכויות הקניין על סימני המסחר.

תוכן ומידע

מערכת אתר הזווית השלישית אינה אחראית בכל דרך שהיא לתכנים, לנתונים, לאלמנטים הויזואליים או לקישורים המופיעים באתרי אינטרנט אחרים, המקושרים בקישוריות דרך כתבות שמתפרסמות בניוזלטר ובאתר

 

אין המערכת אחראית לתוכן הנתונים ולנכונות המודעות המתפרסמות באתר

 

 

אחריות
האתר בכללותו, כולל כל המידע המופיע בו, התכנה העומדת בבסיסו, מידע וחומר אשר הגישה אליהם נעשית באמצעות האתר, מוגשים ומועמדים לרשותך כמות-שהם (AS-IS).בכפיפות להסתייגויות של הוראות כל דין המורות אחרת, אין החברה אחראית, במפורש או מכל לא לגבי:

1.       המידע והחומר המצוי באתר;

2.       לגבי החומר, המידע והפעולות, אשר הגישה אליהם מתאפשרת באמצעות הגישה לאתר;

3.       לגבי כל מוצר, תוכנה או שירותים, שהגישה אליהם התבצעה באמצעות קישור אלקטרוני מן האתר;

4.       לגבי כל נזק אשר נגרשם או עלול להיגרם עקב המשלוח של מידע חסוי, רגיש או בלתי הולם דרך האתר;

5.       לגבי כל נזק אשר נגרם או עלול להיגרם עקב פגם או תקלה בתוכנה המפעילה את האתר או את הגישה לאתר;

6.       זמינות המידע באתר ו/או ליקויים בדרך העברתו;

החברה פועלת לוודא את אמינותו ודיוקו של המידע המצוי באתר, אך אינה אחראית ו/או ערבה לאמינות ודיוק המידע, כאמור. במידה ויתגלה אי-דיוק או טעות במידע אשר באתר, יש להודיע על כך לחברה כדי שתוכל לתקנו. בכל מקרה בו תתגלה סתירה בין הנתונים והמידע המתפרסמים באתר לבין נתונים המופיעים בפרסומים רשמיים או מקוריים בכתב, יחשב החומר בפרסומים הרישומיים והמקוריים בכתב כנכון.

שינויים
החברה שומרת לעצמה את הזכות הבלעדית לעשות כל שינוי באתר, בכל עת מכל סיבה, בלי כל הודעה מראש ובלי כל אחריות מצידה.

 

קישורים
האתר מכיל בתוכו מצביעים וקישורים אלקטרוניים (Hyperlink) אל מקורות מידע או משאבים אחרים המצויים על אתרים אחרים במרחבי האינטרנט (להלן: "מקורות אחרים") ומהם. אם לא נאמר אחרת על ידי החברה, קישורים אלקטרוניים אל האתר וממנו אינם יכולים להתפרש כהבעת תמיכה או מתן חסות,במפורש או אחרת, על ידי החברה לגבי אותם מקורות אחרים.

 

 

הוראות שימוש בשירותים

 1. המשתמש מצהיר בזאת כי הוא מסכים ומתחייב לפעול בהתאם להוראות שימוש אשר החברה תפרסם מעת לעת בכל הנוגע לשימוש בשירותים. נוסף על האמור לעיל, המשתמש מתחייב שלא להעלות, לשלוף, לשדר, להפיץ, למכור, להעתיק או לפרסם מידע או חומר אחר מהאתר בין בתמורה ובין שלא בתמורה ללא הסכמתה המפורשת מראש ובכתב של החברה, ובכלל זה מידע או חומר:
 2. העלולים להגביל אחרים או למנוע מהם את השימוש באתר;
 3. האסורים לפרסום או לשימוש, הם בגדר איום, פגיעה, העלבה, הוצאת דיבה, השמצה, הטרדה  מינית, גזענות, פגיעה ברגשות ואמונות, פורנוגרפיה או ביטוי אחר, העלול לפגוע במאן דהוא;
 4. שהם בגדר דבר העלול לעודד, לשדל, להמריץ או לסייע לאחר לבצע מעשה האסור על פי חיקוק או עלולים לעורר אחריות משפטית;
 5. העלולים להפר זכויות קניין של אחר, כולל, אך לא רק, זכויות קניין רוחני, זכויות יוצרים, פטנטים, זכויות להגנת הפרטיות ו/או כל זכות קניינית אחרת;
 6. הכוללים וירוס או תוכנה אחרת העלולים לחבל במערכות מחשב;
 7. הכוללים פרסומת מכל סוג שהוא בלי הרשאה מפורשת מראש של החברה;
 8. החברה תהיה רשאית, על-פי שיקול דעתה הבלעדי, לחסום את ההרשאה למשתמש כלשהו במקרים של עבירה על החוק או על תנאי השימוש באתר, או כאשר הפריע המשתמש  לפעילותה התקינה של המערכת.
 9. פיקוח- החברה שומרת לעצמה את הזכות בכל עת למסור לאחרים כל מידע אשר ידרש ממנה על פי    חוק, כמו גם על זכותה לערוך, להסיר ולסרב להעלות על האתר כל מידע והודעה שלפי שיקול דעתה הבלעדי של החברה פוגע בעליל או מפר תנאי מתנאי הסכם זה.
 10. סמכות שיפוט-הסכם זה יהיה כפוף לחוקי מדינת ישראל. סמכות השיפוט הבלעדית לדון בכל סכסוך העולה מהסכם זה תהיה נתונה לבית המשפט בירושלים. על הסכם זה יחולו הוראות חוק החוזים (תרופות בשל הפרת חוזה), התשל"א-1970. בלי לגרוע מן הכלליות או לגרוע מן הסעדים הניתנים על פי הוראות כל דין, החברה תהיה רשאית להפסיק באופן מיידי, חד צדדי וללא מתן כל התראה מראש, את מתן השירותים שלפי הסכם זה, בלי שינקטו נגדה צעדים.

 

תנאי שימוש למוסר הודעה אשר מתפרסמת בניוזלטר או באתר:

 אתר הזווית השלישית מאפשר לגולשים להעביר הודעות שונות למערכת האתר


 התוכן המופיע במסגרת הודעות הארגונים/הגולשים  אינו תוכן המסופק ו/או נערך על ידי אתר הזווית השלישית ואתר הזווית השלישית אינו אחראי לנכונות, דיוק, אמינות וטיב ההודעה, לשגיאות, הטעיות, פגיעה באדם או בחברה, הפרות חוק ו/או כל תוכן פוגעני המתפרסם במסגרת ההודעות.

אתר הזווית השלישית  אינו אחראי לכל אובדן או נזק, ישיר או עקיף שעלולים להיגרם כתוצאה מצפייה ו/או שימוש במידע שמתפרסם בעקבות הודעות


 ההודעות עשויות לכלול גם קישוריות לאתרי אינטרנט ו/או מקורות אחרים - מובהר למען הסר כל ספק כי אין אתר הזווית השלישית אחראי לקישוריות אלו, לפעילותן התקינה ו/או לתוכן מקורות אחרים.

המשתמש/הגולש מסכים ומאשר כי ידוע לו שהשימוש במידע  הוא על אחריותו הבלעדית של המשתמש, על כל הסיכונים הכרוכים בכך והסיכויים, ככל שקיימים והוא לוקח על עצמו את כל הסיכונים הכרוכים בפעולתו והוא האחראי הבלעדי לכל נזק שעלול להיגרם ו/או שנגרם לו.

המשתמש מצהיר בזאת כי הינו מוותר באופן מפורש על כל טענה לאחריותו של אתר הזווית השלישית  בכל הנוגע להמלצות ו/או נתונים ו/או מידע המתפרסם בו.

 המשתמש מאשר כי אין המידע המופיע באתר משמש תחליף למחקר ו/או בדיקה עצמאית ואתר הזווית השלישית אינו אחראי לכל פעולה ו/או מחדל מכל סוג ואופן שהוא שיבוצע/לא יבוצע בהסתמך על המידע.


 השולח הודעה לניוזלטר/לאתר  מסכים ומתחייב בזאת באופן בלתי מסויג לפעול כדלקמן:

א. לא לשלוח כל הודעה, מידע, נתונים, תוכן או כל חומר אחר, שאינו חוקי ו/או מפר הסכם או התחייבות או זכות כלשהם ו/או מזיק ו/או מאיים ו/או גס ו/או מטריד ו/או פוגע ו/או גזעני ו/או משמיץ ו/או עלול להוות הוצאת דיבה ו/או לשון הרע ו/או עלול לעלות כדי הפרת פרטיותו של אדם אחר.

ב. לא להתחזות לאדם ו/או לכל גורם אחר.

ג. משלוח הודעה מהווה רשיון ורשות בלתי חוזרת שאינה מוגבלת בזמן וללא תשלום מאת שולח ההודעה לאתר הזווית השלישית לעשיית כל שימוש בהודעה ובתוכנה.

ד. ידוע למשתמש, לכותב ו/או לשולח ההודעות כי אתר הזווית השלישית וכל נציג מטעמו יהיה רשאי לערוך, לשנות, לתקן, למחוק ולא לפרסם הודעות, הכל על פי שיקול דעתו הבלעדי והמוחלט של אתר הזווית השלישית בלא כל מתן הודעה מראש.

ה. המשתמש ו/או כותב ו/או שולח ההודעות, מסכים בזה ומתחייב לשפות את אתר הזווית השלישית בגין כל הוצאה ו/או נזק ככל שיהיו, מחמת תביעה ו/או דרישה שתופנה כלפיו על ידי צד ג' עקב הפרה של הוראה מההוראות האמורות בכתב זה, ו/או של כל זכות אחרת השייכת לצד ג' כלשהו, וזאת באשר למידע ו/או לחומר שנשלח ו/או נכתב ו/או נערך על ידו בכל אופן שהוא.

ו. באם הנך, כמשתמש, מאמין כי מידע ו/או חומר המפורסם על גבי פורום הגולשים הועתק באופן שפוגע בזכויותיך ו/או יש בתוכן פגיעה אחרת בך ו/או הפרת חוק כלשהו - אנא הודע על כך מיידית לאתר הזווית השלישית בצירוף פירוט מלא.

ז. בכל מקום בו מופיע "אתר הזווית השלישית" הכוונה לחברת הזווית השלישית בע"מ והפועלים בשמה ומטעמה, לרבות אתרי אינטרנט קשורים.

השימוש באתר הזווית השלישית מותנה בהסכמה חד משמעית של המשתמש לכל מה שנאמר בתנאי שימוש הכלולים במסך זה, ובהעדר הודעה מפורשת ובכתב על אי הסכמה לתנאי השימוש, הרי שהמשתמש באתר הזווית השלישית ו/או כל חלק ממנו יראה כמי שהסכים לתנאי השימוש והתחייב לפעול בהתאם להם.

הנני מאשר בזאת כי קראתי את כל תנאי ההסכם המפורטים לעיל וכי השימוש במידע באתר יתבצע בהתאם לתנאים כאמור.

 

מדיניות פרטיות

 

מאחר שהזווית השלישית מכבדת את פרטיות המשתמשים באתרי האינטרנט שהיא מנהלת ומפעילה.(להלן-"האתרים"), החליטה החברה לפרסם את מדיניותה ביחס להגנת הפרטיות באתרים, והיא מתחייבת כלפי המשתמש לקיים מדיניות זו.

 

 

בעת שימוש בשירותי האתרים נאסף מידע עליך: (א)מידע הנדרש לשם רישום לשירותים, זהו מידע שאת/ה מוסר/ת ביודעין. (ב)מידע סטטיסטי ומצטבר. לדוגמה, פרסומות שקראת באתר, העמודים שבהם צפית, ההצעות והשירותים שעניינו אותך, כתובת האינטרנט (IP ) שממנה פנית  ועוד. למען הסר ספק הזווית השלישית אוספת רק את המידע שניתן על ידי המשתמש בעת הרישום לאתר, וזאת לצרכי דיוור.

 

רישום לשירותים

ככל שנדרשים פרטים אישיים בעת רישום לשירותים באתרים או בעת רכישת מוצרים בהם, הזווית השלישית תבקש ממך רק את המידע הנחוץ במישרין לאספקת השירותים או לרכישת המוצרים.

 

השימוש במידע

 השימוש במידע שנאסף, , ייעשה רק על פי מדיניות פרטיות זו או על פי הוראות כל דין, על מנת –

·         לאפשר  להשתמש בשירותים שונים באתרים .

·         לשפר ולהעשיר את השירותים והתכנים המוצעים באתרים.

·          לשנות או לבטל שירותים ותכנים קיימים.

·         לצורך רכישת מוצרים ושירותים באתרים - לרבות פרסום מידע ותכנים.

·          כדי להתאים את המודעות שיוצגו בעת הביקור באתרים לתחומי ההתעניינות שלך

המידע שישמש את החברה יהיה בעיקרו מידע סטטיסטי, שאינו מזהה אישית.

דיוור ישיר אלקטרוני

החברה  מעונינת לשלוח אליך מדי פעם בדואר אלקטרוני מידע בדבר שירותיה וכן מידע שיווקי ופרסומי

 מידע כזה ישוגר אליך רק אם נרשמת לאתר, ו/או נתת הסכמה מפורשת לכך, ובכל עת תוכל לבטל את הסכמתך ולחדול מקבלתו.

החברה לא תמסור את פרטיך האישיים למפרסמים. עם זאת, היא רשאית להעביר מידע סטטיסטי על פעילות המשתמשים באתרים.

מידע סטטיסטי שיועבר לא יזהה אותך אישית.

 

מסירת מידע לצד שלישי

החברה לא תעביר לצדדים שלישיים את פרטיך האישיים והמידע שנאסף על פעילותך באתר אלא במקרים המפורטים להלן:

·         אם תרכוש מוצרים ושירותים מצדדים שלישיים המציעים אותם למכירה באמצעות האתרים, יועבר לצדדים שלישיים אלה המידע הדרוש להם לשם השלמת תהליך הרכישה

·         במקרה של מחלוקת משפטית בינך לבין החברה שתחייב חשיפת פרטיך;.

·         אם תבצע באתרים, פעולות שבניגוד לדין;

·         אם יתקבל צו שיפוטי המורה למסור את פרטיך או המידע אודותיך לצד שלישי;

·         אם החברה  תמכור או תעביר בכל צורה שהיא את פעילות האתרים לתאגיד כלשהו - וכן במקרה שתתמזג עם גוף אחר או תמזג את פעילות האתרים עם פעילותו של צד שלישי, ובלבד שתאגיד זה יקבל על עצמו כלפיך את הוראות מדיניות פרטיות זו.

Cookies

אתר החברה  משתמש ב"עוגיות" (Cookies) לצורך תפעולם השוטף והתקין, ובכלל זה כדי לאסוף נתונים סטטיסטיים אודות השימוש באתר, לאימות פרטים, כדי להתאים את האתר להעדפותיך האישיות ולצורכי אבטחת מידע.

דפדפנים מודרניים כוללים אפשרות  להימנע מקבלת Cookies. אם אינך יודע כיצד לעשות זאת, בדוק בקובץ העזרה של הדפדפן שבו אתה משתמש.

 

ADSENSE

באתרי הזווית השלישית ישנן מודעות adsense של גוגל וכתוצאה מכך dart cookies

 • Google, כספק צד שלישי, משתמשת בקובצי cookie כדי להציג מודעות באתר הזווית השלישית.
 • באמצעות השימוש בקובץ ה-cookie של DART, יכולים Google ושותפיה להציג למשתמשים שלך מודעות בהתבסס על הביקור שלהם באתרים שלך ו/או באתרים אחרים באינטרנט.
 • משתמשים רשאים לבטל את הסכמתם להשתמש בקובץ ה-cookie של DART על ידי ביקור במדיניות הפרטיות של רשת המודעות ורשת התוכן של Google.

אם לא ביטלת את הסכמתך לפרסום מודעות של צד שלישי, קובצי ה-cookie של ספקי צד שלישי ורשתות מודעות אחרים עשויים גם לשמש לפרסום מודעות באתר שלך, ועליך לחשוף גם אותם במדיניות הפרטיות שלך.

 

פרסומות של צדדים שלישיים

החברה מתירה לחברות אחרות לנהל את מערך הפרסומות באתרים. המודעות שבהן אתה צופה בעת הביקור באתרי מגיעות ממחשביהן של אותן חברות. כדי לנהל את הפרסומות שלהן, חברות אלה חברות אלה מציבות Cookies במחשבך. ה-Cookies מאפשרים להן לאסוף מידע על האתרים שבהם צפית בפרסומות שהציבו ועל אילו פרסומות הקשת. השימוש שחברות אלה עושות ב-Cookies כפוף למדיניות הפרטיות שלהן ולא למדיניות הפרטיות של החברה

אבטחת מידע

החברה מיישמת באתריה מערכות ונהלים עדכניים לאבטחת מידע. בעוד שמערכות ונהלים אלה מצמצמים את הסיכונים לחדירה בלתי-מורשית, אין הם מעניקים בטחון מוחלט. לכן, החברה לא מתחייבת ששירותיה  יהיו חסינים באופן מוחלט מפני גישה בלתי-מורשית למידע המאוחסן בהם.

זכות לעיין במידע

על-פי חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א - 1981, כל אדם זכאי לעיין במידע שעליו המוחזק במאגר מידע. אדם שעיין במידע שעליו ומצא כי אינו נכון, שלם, ברור או מעודכן, רשאי לפנות לבעל מאגר המידע בבקשה לתקן את המידע או למוחקו.

פנייה כזאת יש להפנות אל office@zavit3.co.il או באמצעות פקס מס' 02-6510321 או בדואר רגיל אל: ת.ד.3533 ירושלים, 91036

בנוסף, אם המידע שבמאגרי החברה משמש לצורך פניה אישית אליך,  אתה זכאי על-פי חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א- 1981 לדרוש בכתב שהמידע המתייחס אליך יימחק ממאגר המידע

שינויים במדיניות הפרטיות

בכל מקרה בו יבוצעו במדיניות זו שינויים מהותיים בהוראות שעניינן השימוש במידע אישי שמסרת, תפורסם על-כך הודעה בעמוד הבית של האתרים.

 

 


לוח האירועים
לצפייה והוספת אירועים

 
Created by OliveInteractive